Cookie kezelés és adatvédelmi tájékoztató

COOKIE KEZELÉS ÉS ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ

Csernay Ákos egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Vállalkozó, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Vállalkozó biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Vállalkozó honlapjának (https://www.atwood.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen.

Az Ön által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Vállalkozó jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
 • 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)


  1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

  Vállalkozó, mint adatkezelő adatai:

  Vállalkozó neve: Csernay Ákos egyéni vállalkozó

  Adószám: 52531547-1-33

  Nyilvántartási szám: 55835826

  Székhely, postacím: 2151 Fót, Tarló utca 28/2.

  Képviseletre jogosultak: Csernay Ákos

  E–mail elérhetőség: [email protected]

  Telefonszám: +36 30 552 2790

  Weboldal: https://www.atwood.hu


  Tárhelyszolgáltató adatai
  Név: Magyar Hosting Kft.
  Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  Elérhetőség: +36 1 700 2323| mhosting.hu| [email protected]

  2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, JOGALAPJA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  2.1. ADATKEZELÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ (DIREKT MARKETING) KAPCSOLÓDÓAN

  Az adatkezelés célja: Ön egy űrlap kitöltésével és annak a https://www.atwood.hu weboldalon történő beküldésével veheti fel a kapcsolatot ajánlat kérés céljából Vállalkozóval. Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet Vállalkozó kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.

  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Vállalkozó haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.

  A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.

  Az érintettek köre: Ön, mint a hozzájárulást megadó természetes személy.

  Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

  2.2. ADATKEZELÉS A WEBOLDALON HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT SÜTIKHEZ KAPCSOLÓDÓAN ANALÍTIKA

  Az adatkezelés célja: Vállalkozó a https://www.atwood.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

  A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Vállalkozónak, mint a https://www.Atwood.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Vállalkozót a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

  A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Vállalkozó a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

  A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.atwood.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével Vállalkozó nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

  A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.atwood.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

  Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

  3. AZ ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Vállalkozó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  Vállalkozó tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  NévSzékhely, egyéb elérhetőségEllátott tevékenység leírásaA kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
   

  Google (Google Analytics)
   

  https://www.google.com/about/datacenters/
   

  weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés- célzási céllal (harmadik fél

  cookie-k)
   

  cookie adatok
   

  Facebook
   

  Facebook Inc.
   

  weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés- célzási céllal (harmadik fél

  cookie-k)
   

  cookie adatok


  4. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

  Az Ön által megadott személyes adatokat Vállalkozó az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

  Adatkezelési célAz adatok megismerésére jogosult személyek köre az Atwood.hu hozzáférési jogosultság
   

  Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd

  2.1. pont és 2.2. pontok)
   

  Csernay Ákos
   

  Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (lásd a

  2.3. pontot)
   

  Csernay Ákos
   

  Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez (lásd

  2.4 pont)
   

  Csernay Ákos
   

  Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.5. pontot)
   

  Csernay Ákos


  Vállalkozó megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

  5. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

  Önnek joga van kérelmezni Vállalkozótól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

  Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

  5.1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

  Ön jogosult arra, hogy Vállalkozótól, mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatainak kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

   Vállalkozó, mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Vállalkozó az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

   Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Vállalkozó elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

   5.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

   5.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTET ÉSHEZ VALÓ JOG)

   Ön jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Vállalkozóra, mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   Tájékoztatjuk, hogy Vállalkozó megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Vállalkozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   5.4. AZ ADATKEZÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy kérésére Vállalkozó korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

   a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

   b) Vállalkozó adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   vagy

   c) Vállalkozónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

   d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen

   Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   5.5. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

   Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   5.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy Vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

   Tiltakozás esetén Vállalkozó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Vállalkozó bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

   5.7. A HOZZÁ JÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Vállalkozó korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

   5.8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

   Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Vállalkozó részére bejelenteni:

   • személyesen, székhelyén: 2151 Fót, Tarló utca 28/2.
   • írásban postai úton: 2151 Fót, Tarló utca 28/2.
   • elektronikus úton: [email protected]


   Amennyiben Vállalkozó nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

   Vállalkozó a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

   Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Vállalkozó, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

   a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

   b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

   A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Vállalkozó-t terheli.

   Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

   6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

   A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

   6.1. A FELÜGYELETIHATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

   Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

   Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5

   Telefonszáma: +36 1 391 1400

   Hivatalos elektronikus levelezési címe: [email protected]

   A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

   Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Vállalkozó-nak mint adatkezelőnek.

   6.2. A BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

   Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

   7. AZ ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KÖRÜLMÉNYEI, HATÁSAI, ELHÁRÍTÁSÁRA MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

   Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   Vállalkozó az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Vállalkozó minden szükséges intézkedést megtesz.

   Vállalkozó Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Vállalkozó az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.